23/10/2024 – Brussels Expo
#trendsimpact

23/10/2024
Brussels Expo
#trendsimpact

Welk bedrijf is het meest duurzaam in 2024 ?

Zal uw bedrijf genomineerd worden als ‘Most sustainable company’ in 2024 ?
Voert uw bedrijf een duurzaam project of initiatief uit met een reële impact op onze maatschappij ?

Onderscheid uw bedrijf zich door de positieve, duurzame impact, dan maakt het misschien kans op een Trends Impact Awards in één van de 8 categorieën.
Na een een strenge selectie door PwC en Antwerp Management School, krijgt elk geselecteerd project een beoordeling op het gebied van duurzaamheid, een Maturity Assessment. Uw bedrijf ontvangt het Trends Impact label ‘Meest Duurzame Bedrijf 2024’ dat u kunt claimen en gebruiken in al uw communicatie.
Er wordt een prijs uitgeschreven voor zowel de grote bedrijven als de KMO’s.

Blokkeer deze data nu in je agenda, herbeleef de eerste 2 edities en luister naar de podcasts.

Van 21 maart tot 2 juni : Oproep naar kandidaturen

Van 10 tot 28 juni : Evaluatie van de projecten en selectie van de bedrijven weerhouden voor de volgende fase.

Van 5 tot 16 september : Mondelinge verdediging van de bedrijven voor de jury

Woensdag 23 oktober : Uitreiking van de awards en officiële aankondiging van laureaten voor 2024

DE VOORDELEN VOOR UW BEDRIJF

 • Een beoordeling van uw project op vlak van duurzaamheid.
 • Een Maturity Assessment per categorie geschreven door PwC op basis van de criteria en methodologie ontwikkeld door Antwerp Management School om u te vergelijken met uw collega’s.
 • Een presentatie van uw project voor een team van experts met onmiddellijk advies om uw score te optimaliseren.
 • De kans om één van de Trends Impact Awards te winnen.
 • Voor elke verzilverde nominatie, het Trends Impact Label dat u als bedrijf kan gebruiken in al uw communicatie.

De meest prestigieuze prijzen voor projecten met een duurzame impact.

De Trends Impact Awards willen de meest prestigieuze prijzen in België toekennen aan bedrijven die strategieën implementeren (of hebben geïmplementeerd) die een positieve impact genereren en duurzame waarde creëren.

Niet één maar meerdere Trends Impact Awards voor evenveel impactvolle bedrijven. Het brede draagvlak van ESG-criteria en SDG-goals maakt het niet gemakkelijk voor bedrijven om in elk van de categorieën uit te blinken. Wel vinden we in heel wat van onze Belgische bedrijven inspiratie op verschillende domeinen.

Voor kleine én voor grote bedrijven

Niet alleen grote bedrijven komen in aanmerking voor de Trends Impact Awards. Ook kleine bedrijven en KMO’s kunnen één van de awards in de wacht slepen. Per categorie wordt een onderscheid gemaakt tussen grote bedrijven en KMO’s (volgens de officiële Europese KMO-definitie).

ONTDEK DE VERSCHILLENDE CATEGORIEËN. 9 CATEGORIEËN VOOR 9 PRIJZEN

DE TRENDS GLOBAL IMPACT AWARD

Voldoet uw bedrijf aan een duurzaam project?

De Trends Global Impact Award beloont een project en een bedrijf dat een indrukwekkende score heeft behaald en gepresenteerd in ten minste 2 verschillende categorieën.
Een Trends Global Impact Award wordt uitgereikt in de categorie van kleine en middelgrote ondernemingen. Ook zal een Trends Global Impact Award worden uitgereikt in de categorie van grote bedrijven.

DE TRENDS IMPACT AWARD VOOR ECOLOGIE

Beschermt of herstelt uw project de natuur?

De huidige industriële economie is extractief en gebruikt hulpbronnen in een niet-duurzaam tempo, met verwoestende gevolgen voor onze natuurlijke omgeving. In december 2022 keurden bijna 200 landen het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) goed, een mijlpaal om het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 een halt toe te roepen en om te keren. Dat kan door de gezondheid van de ecosystemen te ondersteunen en de biodiversiteit te stimuleren. Ecosysteemdiensten zijn de diensten die de samenleving een gezond ecosysteem bezorgen en zijn onmisbaar voor onze economie. Zoals drinkwater, een gezonde bodem of de bestuiving door bijen die nodig is voor allerlei gewassen. Wij zijn op zoek naar projecten die natuurlijke ecosystemen beschermen en herstellen, zoals waterzuivering, herbebossing, herintroducering van wildedierensoorten, natuurbehoud, regeneratieve landbouw of verbetering van de biodiversiteit.

BEOORDELINGSCRITERIA
Vergroot de biodiversiteit, d.w.z. soorten planten, insecten en dieren.
Geeft eerder aangetast of ongebruikt land terug aan de natuur.
Ondersteunt ecosysteemdiensten, zoals waterzuivering, bestuiving.

DE TRENDS IMPACT AWARD VOOR KLIMAAT EN ENERGIE

Vermindert uw project de impact op klimaat en energie?

De huidige door fossiele brandstoffen aangedreven economie heeft ernstige gevolgen voor ons klimaat. In 2015 keurden bijna 200 landen het klimaatakkoord van Parijs goed, met als doel tegen 2050 de koolstofuitstoot terug te brengen naar nul. Volgens de wetenschap moeten we de uitstoot tussen 2020 en 2050 elk decennium halveren om de opwarming onder de 1,5 graden te houden. De noodzakelijke energietransitie die dit impliceert, heeft gevolgen voor alle sectoren van de economie en vereist oplossingen die variëren van de snelle opschaling van hernieuwbare energie en technologieën voor energieopslag, groene ammoniak en groene waterstof, slimme netwerken, energie-efficiëntie, plantaardige diëten, kweekvlees en precisiefermentatie. Wij zijn op zoek naar projecten die de uitstoot van koolstof verminderen in overeenstemming met wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen. Opmerking: projecten voor klimaatadaptatie vallen onder de Resilience Award en projecten voor elektrische voertuigen onder de Mobility Award.

BEOORDELINGSCRITERIA
Vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen
Strookt met wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen om netto nulemissie te bereiken
Is aanpasbaar, schaalbaar en overdraagbaar

DE TRENDS IMPACT AWARD VOOR MOBILITEIT

Maakt uw project ons transportsysteem inclusiever en duurzamer voor mens en planeet?

Transportsystemen, zoals wegen, openbaar vervoer, scheepvaart en luchthavens, zorgen ervoor dat mensen en goederen aankomen waar ze nodig zijn. Ze vormen een vitaal onderdeel van onze economie. Maar de samenleving betaalt wel een hoge prijs voor de bestaande vervoersnetwerken: files, vervuiling, ongevallen, gezondheidsrisico’s en klimaatverandering. Als we niet anders gaan denken over mobiliteit, zullen deze negatieve gevolgen nog verergeren, nog versterkt door de toenemende handel en de economische groei. Er zijn veel oplossingen, van beter openbaar vervoer en overschakeling op een elektrisch wagenpark tot alternatieve brandstoffen zoals groene waterstof en duurzame vliegtuigbrandstoffen. Er zijn ook mogelijkheden tot samenwerking die het vervoer efficiënter maken en ervoor zorgen dat er minder voertuigen of ritten nodig zijn. Wij zijn op zoek naar projecten die alle onderdelen van ons vervoerssysteem beter op elkaar laten aansluiten en duurzamer maken voor mens en planeet.

BEOORDELINGSCRITERIA
Vermindert negatieve effecten voor maatschappij of milieu
Een positieve impact op meerdere belanghebbenden of delen van de waardeketen
Is snel aanpasbaar, schaalbaar en overdraagbaar

DE TRENDS IMPACT AWARD VOOR TECHNOLOGIEËN

Gebruikt uw project technologie om de wereld te verbeteren?

Volgens het World Economic Forum wordt de vierde industriële revolutie gekenmerkt door een fusie van technologieën die de grenzen tussen het fysieke, digitale en biologische domein doet vervagen. Voorbeelden zijn kunstmatige intelligentie, robotica, het internet der dingen, zelfrijdende voertuigen, 3D-printen, nanotechnologie, biotechnologie, materiaalwetenschappen, energieopslag en kwantumcomputing. Maar niet alle technologie heeft een positief effect op de samenleving of de planeet. Niet alle innovatie is wat Philips “zinvolle innovatie” noemt, d.w.z. innovatie die onze levenskwaliteit verbetert. We zijn specifiek op zoek naar projecten die van de krachtige technologieën van de vierde industriële revolutie gebruik maken om maatschappelijke en ecologische problemen aan te pakken. Uw project kan bijvoorbeeld de sociale integratie bevorderen of de ecologische schade verminderen.

BEOORDELINGSCRITERIA
Draagt bij tot de verwezenlijking van een van de SDG’s
Kan meetbare positieve effecten aantonen
Is aanpasbaar, schaalbaar en overdraagbaar

DE TRENDS IMPACT AWARD VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE

Maakt uw bedrijf afval tot grondstof?

Bedrijfsmodellen die de natuurlijke hulpbronnen van de aarde uitputten door overconsumptie of verspilling, zijn lineair. Volgens de Ellen Macarthur Foundation bestaat de circulaire economie echter uit drie elementen: afval en vervuiling elimineren, producten en materialen hergebruiken (tegen hun hoogste waarde) en de natuur herstellen (dit laatste valt onder de Ecology Award). Voor de eerste twee elementen vormen de 5 R-en een nuttig kader: Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose en Recycle. We zijn op zoek naar projecten die de aanpak van de circulaire economie centraal stellen in hun bedrijfsmodel. Dit kan inhouden dat hernieuwbare materialen worden gebruikt of dat producten, projecten, diensten, productievestigingen of processen worden vernieuwd om de kringloop van materiaalstromen te sluiten en afval te elimineren.

BEOORDELINGSCRITERIA
Focus op de 5 R-en van de afvalhiërarchie
Gebruik van biologische of niet-nieuwe materialen, d.w.z. gerecycleerde materialen
Is aanpasbaar, schaalbaar en overdraagbaar

DE TRENDS IMPACT AWARD VOOR VEERKRACHT

Helpt uw project crisissen te voorkomen of te overwinnen?

Veerkrachtige organisaties reageren niet alleen op problemen uit het verleden of het heden, maar ook op de toekomst. In plaats van reactief of defensief reageren zij proactief op onverwachte gebeurtenissen. Veerkracht stelt organisaties in staat positieve resultaten te bereiken ondanks ernstige verstoringen. Ze vangen moeilijke momenten op en behouden (of verbeteren) hun werking ondanks tegenslagen. Ze herstellen van ongunstige gebeurtenissen. En ze kijken vooruit om te anticiperen en voorbereid te zijn op zowel ongunstige als gunstige gebeurtenissen. Veerkrachtige organisaties zijn lerende organisaties, met een sterke structuur van processen, procedures, systemen en mensen die effectief met crisissen kunnen omgaan. We zijn op zoek naar projecten die de veerkracht vergroten bij maatschappelijke en ecologische verstoringen zoals bedrijfsongevallen, gezondheidsepidemieën / pandemieën, klimaatgebeurtenissen, watercrisissen en verlies van biodiversiteit.

BEOORDELINGSCRITERIA
Geeft blijk van het vermogen te anticiperen op, te reageren op, zich aan te passen aan en te leren van crisissen.
Omvat noodmaatregelen voor storingen op de werkplek, in de toeleveringsketen en bij andere activiteiten.
Is aanpasbaar, schaalbaar en overdraagbaar

DE TRENDS IMPACT AWARD VOOR WELZIJN

Maakt uw project mensen gezonder, gelukkiger en productiever?

Het welzijn van mensen voorop stellen is essentieel voor de gezondheid van de economie, de samenleving en de natuur. We zijn op zoek naar projecten die de fysieke en/of mentale gezondheid van mensen op de werkplek en in de samenleving verbeteren. De post-pandemische explosie van welzijnsinitiatieven heeft aangetoond dat een eenzijdige benadering het welzijn van mensen niet noodzakelijk verbetert. Zo kan een workshop persoonlijke veerkracht in een giftige organisatiecultuur werknemers “helpen” de giftigheid langer te verdragen, waardoor de noodzaak om de omgeving te veranderen minder groot wordt. We zijn op zoek naar projecten die de gedeelde verantwoordelijkheid van alle belanghebbenden (bv. werkgever en werknemer) erkennen en ertoe bijdragen dat mensen gezonder kunnen leven, zinvol werk hebben en zich gelukkig, gestimuleerd en verbonden voelen. Gezondheid en welzijn worden beschouwd als een integraal onderdeel van een inclusieve economie, een welvarende samenleving en een bloeiende natuurlijke omgeving.

BEOORDELINGSCRITERIA
Biedt inclusieve voordelen voor meerdere belanghebbenden
Toont een multidimensionale benadering van gezondheid en welzijn
Is aanpasbaar, schaalbaar en overdraagbaar

DE TRENDS IMPACT AWARD VOOR INTEGRATIE EN DIVERSITEIT

Bevordert uw project de inclusie en betrokkenheid van alle sociale groepen?

Ongelijkheid in de samenleving is een realiteit, even hard en destructief als klimaatverandering. Bijgevolg hebben de meest kwetsbare en gemarginaliseerde groepen in de samenleving onevenredig te lijden onder de negatieve economische, sociale en ecologische effecten. Onze samenleving kan niet duurzaam vooruitgaan zonder ervoor te zorgen dat iedereen erbij betrokken wordt en een deel van de voordelen krijgt. Dit vereist een verandering van de systemen die het status quo handhaven of zelfs gedijen op ongelijkheid en discriminatie. We zijn op zoek naar projecten die ongelijkheid in al haar verschillende, intersectorale manieren erkennen en die het tot hun centrale missie maken om diversiteit en gelijkwaardigheid binnen en buiten de organisatie te vergroten. Dit moet niet gebeuren via eenmalige ingrepen, maar op systematische manieren die synoniem zijn geworden met de identiteit van de organisatie.

BEOORDELINGSCRITERIA
Neemt diversiteit en integratie op in strategie en activiteiten
Heeft een interne en externe impact
Is aanpasbaar, schaalbaar en overdraagbaar

Methodologie

^
21 MAART - 2 JUNI 2024

Online kwalificatie

Geïnteresseerde organisaties kunnen een online vragenlijst invullen. De kwalificatie omvat:

 • Gegevens van de aanvrager en de organisatie
 • Enkele informatie over het project dat wordt ingediend en de impact ervan vandaag en in de toekomst
 • Enkele vragen over de houding en organisatie van het bedrijf met betrekking tot duurzaamheid.

Aan de kwalificatie is een vergoeding van € 90 excl. btw per dossier verbonden.

^
10 JUNI 2024

Jury / Selectie van de genomineerden per categorie voor de tweede stap

Voor elk van de categorieën wordt een groep deskundigen aangesteld. De groepen deskundigen evalueren elke ingediende ‘kwalificatie’ en selecteren de projecten die doorgaan naar de volgende fase.
^
Van 17 Juni T.E.M. 5 JULI 2024

Schriftelijke en mondelinge mededeling aan de genomineerden

Schriftelijke en mondelinge mededeling aan de genomineerden op de shortlist en uitnodiging om zich in september 2024 voor de juryleden te komen verdedigen.

Organisaties en projecten die niet worden geselecteerd, krijgen passende feedback.

Kosten voor de Pitch & Maturity Assessment:

500 € (excl. btw) KMO’S
2000 € (excl. btw) Grote bedrijven

Geselecteerde bedrijven ontvangen het Trends Impact Nominee label

^
VAN 17 JUNI TEM 26 JULI 2024

Maturity Assessment

Alle geselecteerde deelnemers zullen bijkomende informatie verstrekken (via een google-formulier dat gebaseerd is op de Maturity Assessment van PwC) zodat PwC hun maturiteit in een specifieke categorie kan evalueren.
^
VAN 5 TEM 16 SEPTEMBER 2024

Pitch

Alle geselecteerde projecten worden uitgenodigd om zich te verdedigen en te pitchen voor de leden van de jury bestaande uit journalisten van Trends, vertegenwoordigers van PwC, AMS en belangrijke persoonlijkheden uit de duurzaamheidswereld. De bedoeling is om hun project en de initiatieven en organisatie van het bedrijf inzake duurzaamheid grondig te onderzoeken.

Op basis van de pitches zal de jury beraadslagen welke worden voorgesteld in Trends en Trends-Tendances. Er wordt gestreefd naar 3 genomineerden per categorie en per type bedrijf.

De jury beraadslaagt achter gesloten deuren ook over de tops 3 van elke categorie en de algemene winnaar.

^
23 OKTOBER 2024

Trends Impact Awards Ceremonie in Brussel

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het gala op 23 oktober 2024.

^
24 OKTOBER 2024

Special Trends Impact Awards Guide

Op 24 oktober presenteren Trends en Trends-Tendances een Speciale Trends Impact Awards Gids met de voorstelling van de tops 3 en winnaars in elke categorie. De Special wordt bij het reguliere magazine gevoegd en ook verspreid op de avond van de awardshow op 23 oktober.

Juryleden en leden van de expert groepen

Annebeth Bels

Valorization manager and senior researcher
AMS/UAntwerp

Jury categorie:
Integratie en diversiteit

Annelies Van De Slijke

Team manager Culture & Connection
Telenet

Jury categorie:
Welzijn

Benny Debruyne

Redacteur
Trends

Jury categorie:
Klimaat en energie
Global

Camille Châtelier

Co-Founder & Co-Director
MOJO Agency

Jury categorie:
Veerkracht

Camille Delannois

Redactrice
Trends-Tendances

Jury categorie:
Ecologie
Global

Caroline Lallemand

Journalist
Trends-Tendances

Jury categorie:
Mobiliteit

Charlène Crespel

CEO
BeCentral

Jury categorie:
Integratie en diversiteit

Christoph Vanderstricht

rbr Expert Circular Economy & Sustainable Value Chains | Strategy & Transformation
PwC Belgium

Jury categorie:
Circulaire economie

Christophe Charlot

Redacteur
Trends-Tendances

Jury categorie:
Technologieën
Welzijn

Dennis Hens

Senior Manager Technology Consulting & Digital Transformation
PwC Belgium

Jury categorie:
Mobiliteit

Edouard Cambier

Administrateur
Seed Factory & BECI

Jury categorie:
Mobiliteit

Engelina Chaillet

Researcher Next Generation Work
AMS/UAntwerp

Jury categorie:
Integratie en diversiteit

Greg Renders

Global Diversity, Equity & Inclusion Director
Syensqo

Jury categorie:
Integratie en diversiteit

Gretel Schrijvers

CEO
Mensura Group

Jury categorie:
Welzijn

Gwenny Thomassen

Postdoctoral Reseacher at the CE Center
UA

Jury categorie:
Circulaire economie

Hugo Marynissen

Prof. Dr. - Co-holder of the Chair of Crisis Governance
University of Antwerp

Jury categorie:
Veerkracht

Ilse De Witte

Journalist
Trends

Jury categorie:
Veerkracht

Jan Beyne

Sustainable Development Specialist & Academic
AMS/UAntwerp

Jury categorie:
Global

Jan Goossens

CEO
Aquafin

Jury categorie:
Ecologie

Jan Staes

Professor
Uantwerp

Jury categorie:
Ecologie

Jef Poortmans

Journalist
Trends

Jury categorie:
Integratie en diversiteit

Jiska Verhulst

Sustainability Director
DEME Group

Jury categorie:
Ecologie

Jochen Vincke

ESG leader
PwC Belgium

Jury categorie:
Ecologie
Global

Johan De Brauwer

Managing Director
Ziegler Belgium/Luxembourg

Jury categorie:
Mobiliteit

Julie Saffery

Founder & Managing Director
MORNING-BOOST

Jury categorie:
Integratie en diversiteit

Kathleen Vangronsvelt

PhD, Assistant Professor Organizational Behavior & HRM
AMS

Jury categorie:
Welzijn

Kristof De Smet

CEO
Energy Lab

Jury categorie:
Welzijn

Laurent Moyersoen

Co-founder & CCO
ClimateCamp

Jury categorie:
Mobiliteit

Liza Rosen

D&I and Wellbeing
PwC Belgium

Jury categorie:
Integratie en diversiteit

Maarten Michielssens

CEO
EnergyVision

Jury categorie:
Klimaat en energie

Myrte De Decker

Redactrice
Trends

Jury categorie:
Circulaire economie

Natacha Dewyngaert

Senior Manager Technology Consulting
PwC

Jury categorie:
Technologieën

Noémie Laumont

Development Manager
La SMALA

Jury categorie:
Klimaat en energie

Paola Campestrini

Cluster Manager
Flanders Make

Jury categorie:
Circulaire economie

Peter Geysenbergh

Sustainability Manager Belux
SOPREMA

Jury categorie:
Circulaire economie

Philip Lenders

Director Management Consulting
PwC

Jury categorie:
Klimaat en energie

Philippe Nimmegeers

FWO Senior Postdoctoral Fellow
University of Antwerp

Jury categorie:
Klimaat en energie

Philippe Van Ophem

Serial entrepreneur


Jury categorie:
Technologieën

Pieter Ugille

Head of Marketing & Culture
Accent Jobs

Jury categorie:
Integratie en diversiteit

Raf Buyle

Information Architect | Innovation Lead | Postdoctoral Researcher
Digitaal Vlaanderen | Athumi | Ghent University

Jury categorie:
Technologieën

Robin De Cock

PhD, Academic Director Master in Innovation & Entrepreneurship
AMS

Jury categorie:
Technologieën

Roel Gevaers

Professor
Antwerp & Antwerp Management School

Jury categorie:
Mobiliteit

Roy Coppieters

Director; Business Resilience, Continuity & Crisis management
PwC Belgium

Jury categorie:
Veerkracht

Sabine De Weghe

Social Work Assistant
Elia

Jury categorie:
Welzijn

Sabrina Bulteau

Oprichtster
Sench

Jury categorie:
Circulaire economie

Serafine Vandebuerie

Partner, People & Transformation
PwC Belgium

Jury categorie:
Welzijn

Séverine Cuvelier

Directeur
Réseau Entreprendre Bruxelles

Jury categorie:
Ecologie

Steven De Haes

PhD, Dean, Academic Director Executive Master of Enterprise IT Architecture & IT Governance and Assurance
AMS

Jury categorie:
Global

Sven Verstrepen

Logistics Advisory & Innovation Director
PwC

Jury categorie:
Mobiliteit

Wendy De Munter

Food & Sustainability Manager
Compass Group

Jury categorie:
Klimaat en energie

Pricing

Trends Impact
Qualification Fee

Een volledig ingevulde Trends Impact Scan

Kleine bedrijven, KMO’s en grote bedrijven :
€ 90 excl. btw

Trends Impact
Pitch & Maturity Assessment

Een Maturity Assessment per categorie opgemaakt door PwC op basis van de criteria en methodologie ontwikkeld door Antwerp Management School.
De mogelijkheid om jouw bedrijf en jouw impactvolle project mondeling te verdedigen tegenover de juryleden
De mogelijkheid om het Trends Impact Awards Genomineerd-label te dragen.

 • KMO’s en kleine bedrijven : € 500 excl. btw (inclusief 1 seat voor de Trends Impact gala-diner = € 350 excl. btw)
 • Grote bedrijven : € 2.000 excl. btw

Trends Impact
Gala diner

Toegang tot de gala-avond en -diner

 • Seat : € 350 excl. btw
 • Tafel van 10 personen : € 3.100 excl. btw

Event

De uitreiking van de Trends Impact Awards vindt plaats op woensdag 23 oktober 2024 in Brussel

18:00Ontvangst & netwerking
19:00Academisch gedeelte in auditoriumstijl met de uitreiking van de Trends Impact Awards 2024
20:30Galadiner aan tafels van 10 personen
22:00Open bar & netwerking

Dress code : business

Wanneer

Woensdag 23 oktober 2024, vanaf 18u00

Waar

Brussels Expo
Hall 10 & Foyer

Parking

Parking E

Prijs

350 euro (excl. btw) per persoon
3.100 euro (exclusief btw) per tafel van 10 personen

Contact

Mélanie Cramazou

Project Manager
0476/79 36 28
melanie.cramazou@roularta.be

Michaël Nevejan

Brand Manager Trends
0496/59 14 45
michael.nevejan@roularta.be

Mieke Knabben

Event Manager
0473/52 49 71
mieke.knabben@roularta.be

Partners

Een initiatief van
Founding partner
Met de steun van
Met waardevolle steun van

Partners

Een initiatief van
Founding partner
Met de steun van
Met waardevolle steun van

Roularta Media Group - Copyright - Disclaimer - Privacy Policy - Cookie settings